You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Stiri COSR

COSR susține campania pentru Promovarea Sănătății Mentale

Sănătatea mentală și rolul psihologului sportiv în atingerea excelenței în sport sunt elemente esențiale în pregătire oricărui sportiv care visează la marile performațe sportive, iar  Comitetul Olimpic și Sportiv Român susține campania pentru Promovarea Sănătății Mentale.

În cadrul unui eveniment care a avut loc la Casa Olimpică, nume sonore din domeniul psihologiei, comunicării și sănătății mentale a sportivului au abordat teme de interes pentru Familia Olimpică.

Mihai Covaliu, președintele COSR, și George Boroi, secretarul general al COSR, au luat cuvântul în deschiderea evenimentului la care au participat președinți ai federațiilor sportive române, membri ai comisiei medicale a COSR, membri ai Comitetului Executiv al COSR, precum și membri ai Consiliului Director al Federației Europene de Psihologia Sportului (FEPSAC).

”Suntem mândri să ne angajăm într-un efort continuu de a oferi suport atât sportivilor noștri de excepție, cât și tehnicienilor lor dedicați”, a spus George Boroi. ”Angajamentul nostru în acest domeniu crucial se susține pe cinci idei principale: suport integral, parteneriat cu experți, antrenamente complementare, acțiuni de prevenire, un angajament pe termen lung.

”Suntem conștienți că succesul în sport nu se reduce doar la antrenamente, ci necesită și o minte puternică și sănătoasă. Înainte de a fi sportivi, medaliații noștri sunt oameni și suntem conștienți de că trebuie să le acordăm suport continuu nu doar pentru obținerea medaliilor, ci și pentru bunăstarea lor.

”Colaborarea cu Federația Europeană a Psihologilor Sportivi ne permite să aducem în România cele mai bune practici și cunoștințe din acest domeniu în continuă evoluție. Apreciem în mod deosebit contribuția lor la dezvoltarea programelor de sănătate mentală și suntem onorați că-i avem aproape.

”Sănătatea mentală este la fel de importantă ca pregătirea fizică, motiv pentru care oferim sportivilor noștri antrenamente complementare de pregătire psihologică pentru a-și dezvolta rezistența mentală și abilitățile de gestionare a stresului.

”Angajamentul nostru față de sănătatea mentală nu este doar un moment în luminile reflectoarelor. Este o misiune pe termen lung, menită să creeze o cultură sportivă mai sănătoasă și mai echilibrată în România”.

Psihologul COSR Alina Gherghișan, coordonatorul proiectului pentru promovarea sănătății mentale, a declarat IUBIRE – cuvântul zilei. ”Dezvoltarea și creșterea sportivilor noștri se face prin IUBIRE. Iubirea este cea care îi impinge pe sportivi să-și dedice viața sportului și performanței. Dragostea pentru sport, pentru competiție, autodepășire și atingerea celor mai înalte perfrmanțe are la baza IUBIREA. De aceea putem spune ca IUBIRE este cuvântul zilei. În căutarea excelenței, sportivii își pun trupul și mintea la încercare, iar noi trebuie să-I ajutăm să găsească echilibrul în această căutare”, a punctat Alina GHerghișan.

Prof. univ. dr. Maurizio Bertollo, presedintele FEPSAC (Italia), prof univ. dr. Rita de Oliveira, secretar general FEPSAC (Marea Britanie), Michala Bednarikova, vicepreședinte Comisiei de psihologie aplicată și educatie din Slovacia, Alexis Ruffault, membru al comisiei de psihologie aplicata și educatie INSEP, din Franța, prof univ. dr. Athanasios Papaioannou (Grecia), lector univ. dr. Anastasiya Khomutova, membru al comisiei de cercetare și comunicare, din Marea Britanie, prof univ dr. Anca Ionescu, secretar general al Federației Europene de Medicină Sportivă (EFSMA) sunt lectorii care au vorbit în cadrul evenimentului.

Importanța prezenței psihologului sportiv în echipa tehnică, rolul esențial al psihologiei sportive în atingerea excelenței sportive, importanța și rolul psihologului sportiv în cadrul echipei tehnice sau staff-ului, diferențele dintre un psiholog sportiv, un psiholog clinician și un psihoterapeut sau evidențierea importanței sănătății mentale și a provocărilor cu care se confruntă sportivii în căutarea excelenței sunt doar câteva dintre subiectele care au fost abordate.

La finalul evenimentului a fost prezentat emoționantul și sugestivul clip al Campaniei pentru Promovarea Sănătății Mentale, care poate fi urmarit mai jos:



ROSC supports Mental Health Campaign

Mental health and the role of sports psychologists in achieving excellence in sports are essential elements in the preparation of any athlete aspiring to great sporting achievements, and the Romanian Olympic and Sports Committee (COSR) supports the campaign for Mental Health Promotion. During an event held at the Olympic House, prominent figures in the fields of psychology, communication, and mental health in sports addressed topics of interest to the Olympic Family.

Mihai Covaliu, President of ROSC, and George Boroi, Secretary-General of ROSC, spoke at the opening of the event, attended by the presidents of Romanian sports federations, members of the ROSC medical commission, members of the ROSC Executive Committee, as well as members of the Executive Board of the European Federation of Sport Psychology (FEPSAC).

"We are proud to engage in a continuous effort to provide support to both our exceptional athletes and their dedicated coaches," said George Boroi. "Our commitment in this crucial field is based on five main ideas: comprehensive support, partnership with experts, supplementary training, prevention actions, a long-term commitment. We are aware that success in sports is not just about training; it also requires a strong and healthy mind. Before being athletes, our medalists are people, and we are aware that we must continuously support them not only in achieving medals but also in their well-being. Our collaboration with the European Federation of Sport Psychologists allows us to bring the best practices and knowledge from this continually evolving field to Romania. We greatly appreciate their contribution to the development of mental health programs, and we are honored to have them close by. Mental health is as important as physical preparation, which is why we offer our athletes supplementary psychological training to develop their mental resilience and stress management skills. Our commitment to mental health is not just a moment in the spotlight. It is a long-term mission aimed at creating a healthier and more balanced sports culture in Romania."

ROSC psychologist Alina Gherghișan, the coordinator of the mental health promotion project, declared LOVE - the word of the day. "The development and growth of our athletes are driven by LOVE. Love is what propels athletes to dedicate their lives to sports and performance. The love for sports, competition, self-improvement, and achieving the highest performance is based on LOVE. That's why we can say that LOVE is the word of the day. In the pursuit of excellence, athletes challenge their bodies and minds, and we must help them find balance in this journey," emphasized Alina Gherghișan. Prof. Dr. Maurizio Bertollo, President of FEPSAC (Italy), Prof. Dr. Rita de Oliveira, Secretary-General of FEPSAC (United Kingdom), Michala Bednarikova, Vice-President of the Applied Psychology and Education Commission in Slovakia, Alexis Ruffault, a member of the Applied Psychology and Education Commission at INSEP in France, Prof. Dr. Athanasios Papaioannou (Greece), Univ. Dr. Anastasiya Khomutova, a member of the Research and Communication Commission in the United Kingdom, Prof. Dr. Anca Ionescu, Secretary-General of the European Federation of Sports Medicine (EFSMA) were the lecturers who spoke at the event.

The importance of having a sports psychologist on the technical team, the essential role of sports psychology in achieving sporting excellence, the importance and role of sports psychologists within the technical team or staff, the differences between a sports psychologist, a clinical psychologist, and a psychotherapist, and the highlighting of the importance of mental health and the challenges athletes face in their pursuit of excellence were just a few of the topics addressed.

Galerie foto